Thành lập văn phòng Đại Diện

van-phong-dai-dienVăn phòng đại diện:

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

- Tư vấn phương thức hoạt động của chi nhánh.

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh và các chức danh quản lý khác của chi nhánh.

Đọc thêm...