Thành lập Công ty Cổ Phần

cong-ty-co-phanCông ty Cổ phần:

- Công ty vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

- Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi số vốn đã góp.

- Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật doanh nghiệp 2005

Đọc thêm...